Arfskifte


År 1931 den 8 oktober förrättades arfskifte efter förre hemmansägaren Tysk Jonas Olof Jönsson i Heden, vilken aflidigt den 3 februari 1924 och därvid som sterbhusdelägare efterlämnat:

1: Änkan Tysk Karin Jönsson, född Olsdotter

2: Barnen:
a) Dottern Julia Karolina gift med montören Tjern Harald Emanuel Eriksson i Särnabyn.
b) Sonen Jonas Olof Jönsson.
c) Dottern Anna Jönsson.

Vid förrättningen närvoro:
Änkan Karin Jönsson, dottern Julia genom mannen Harald Eriksson, Sonen Jonas genom Erik Hedlund i Heden och dottern Anna genom Tjernmor Erik Olsson i Heden.

Till ledning för skiftet företeddes:
Bouppteckning efter den aflidna, upprättad den 30 maj 1924 upptagande:
i Fastigheter:

Mannens arvejord:
130,72 red bandland jord under nr 51 litt S2 (Stenvallen) 5.000,-

Avlingejord:
130,72 bandl red jord under No 49 Litt Q2 (Siksjövallen) 6400,-
130,72 bandl ” ” ” No 50 Litt R2 (Stormyrvallen) 1800,-
3,87 bandl ” ” ” No 63 Litt C3 (Foskvallen) 100,-
Samtliga inom Hedens skiftesl, Särna socken.

Lösegendom: Koppar, järn o blecksaker, linne, gångkläder, sängkläder,
möbler, glas o porslin, böcker, kreatur, jordbruksredskap, kontanter,
aktier och fordringar upptaget till kr 6.204,75
Kronor_______19.504,75
Varifrån afgår:
återstod å sterbhusets skuld (enl bouppteckn uppgående
till 6.450 kr) som afräknas från lösegendomen 695,-
Öfverföres____18.829,75

Denna behållning delas mellan sterbhusdelägarna sålunda:

Änkan Karin Jönsson erhåller af avlingejorden,
giftorätt 1/2ten med 130,72 red. bandl. under nr 49 litt Q2 och
3,87 red. bandl. under nr 63 litt C3 kr: 2.450,-
1/2ten af åbyggnaderna å litt Q2 ” 1.700,-
Af behållningen å lösegendomen giftorätt med 1/2ten 2.764,87 6.914,89

Dottern Julia Karolina erhåller
af aflingejorden: 1/6del kr: 816,67
1/6del af åbyggnaderna å litt Q2 566,66
af arvejorden 1/3del i jord och åbyggnader 1.666,67
1/6del af behållningen å lösegendomen ___921,63 3.971,63

Sonen Jonas Olof erhåller
af aflingejorden: 1/6del kr: 816,67
1/6del af åbyggnaderna å litt Q2 566,66
af arvejorden 1/3del i jord och åbyggnader 1.666,67
1/6del af behållningen å lösegendomen ___921,63 3.971,63

Dottern Anna erhåller
af aflingejorden: 1/6del kr: 816,67
1/6del af åbyggnaderna å litt Q2 566,66
af arvejorden 1/3del i jord och åbyggnader 1.666,67
1/6del af behållningen å lösegendomen ___921,63 3.971,63

Summa kronor 18.829,75


Med ofvanstående fördelning och arfskifte förklara vi oss härigenom till alla delar nöjda.
Heden som ofvan:
Tysk Karin Jönsson

Julia Eriksson Tysk Jonas Olof Jonasson Anna Jonasson
gm H. E. Eriksson gm Erik Hedlund gm Erik Olsson

Närvarande gode män och vittnen:
H. Holmberg Tysk Harald Erisson


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Värderingsprotokoll


I samband med arfskifte, den 8 okt: 1931 efter hemmansägaren Tysk Jonas Olof Jönsson i Heden Särna socken, uppgjordes följande värdesättning af befintliga åbyggnader:

å litt: Q2 i Heden:
Manbyggnad kr: 1.600,-
Ladugård med lada ” 800,-
Tvenne bodar med vedskjul \ ” 350,-
Stall med skjul } under ett taklag ” 200,-
Loge med lada / ” 350,-
Gammal bodbyggnad ” 50,-
Båthus vid Hedefjorden ” 50,- 3.400,-

å litt: S2 i Stenvallen:
Manbyggnad ” 900,-
Gammelstuga använd som mjölkbod ” 200,-
Ladugård med lada ” 250,-
Stall (ej inrett) ” 150,-
Gammal ladugård ” 50,-
Afträde a bräder ” 10,-
Torfströhus af bräder ” 50,-
Kokhus af bräder ” 20,-
Mejeri af cement ” 20,-
Matbod af timmer och vagnbod af bräder under ett tak ” 150,-
En ofullbordad lada ” 25,-
Båthus vid Trollsjön ” 25,-
Källare vid potatisåkern i Knallen ” 150,- 2.000,-

Kronor 5.400,-

Sålunda värderat betyga

Heden den 8/10 1931

H. Holmberg Tysk Harald Ericsson


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knapp Karin Jönsson erhåller vid denna dag företagen skiftning av åbyggnader tillhörande Tysk J.O. Jönssons sterbhus följande här nedan angivna:

Hus vid Tyskgården, Särnaheden:

Värdet å samtliga i Heden belägna åbyggnader enl. av gode män företagen värdering: 3.400,-

Därav frångår 1 st gammal bod värdrad till kr 50,-
samt båthus vid Hedefjorden ” ” 50,-
100,-

Återstår att dela varav ovan nämnda Karin Jönsson erhåller hälften 3.300,-

Norra delen av mangårdsbyggnad värderad till 900,-
Ladugård med lada _______800,- Kronor 1.700,-

Avgår till Anna och Jonas: Andel i ladugård __50,-
Summa 1.650,-
Särnaheden den 7 januari 1933
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Stenvallen


Julia Jonasson
Mangårdsbyggnad 900,-
1/3 andel i källare vid Knallen 50,-
Mejeri av cement 20,-
Ladugård och lada ____250,-
Kronor 1.220,-

Anna Jonasson
1/3 andel i källare vid Knallen 50,-
Gammelstugan med mjölkbod och skjul 200,-
Gamla ladugården 50,-
Torvströhus och kokhus 70,-
Ladutomten vid odlingen _____25,-
Kronor 395,-

Jonas Jonasson
1/3 andel i källare vid Knallen 50,-
Stall ej inrett 150,-
Matbod och vagnbod 150,-
Båthus vid Trollsjön 25,-
Avträde _____10,-
Kronor 385,-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Köpeavtal


Undertecknad köper härmed av Anna Jonasson, Särnahaden, följande: Gammalstuga med mjölkskjul, Gamla ladugården, Ofullbordad lada, 1/3 av källaren, samtliga byggnader i Stenvallen till ett pris kronor Trehundranittiofem /395:-/
Vid leveransen lämnas som dellikvid 1 st. Radioapparat /AGA-BALTIC 4-rörs superheterodyn/ värderad till Kronor trehundrafem /305:-/ och resterande kronor Nittio /90:-/ erlägges kontant inom tre /3/ månader.
Med detta köpeavtal förklara vi oss å bägge sidor nöjda.

Särnaheden den 11 januari 1934.

H. E. Eriksson Anna Jonasson
Köpare Säljare

Bevittnas:
Näs John Jonsson Per Östensson

Avskrivet november 2003
Inga Wall, Särna