2007-01-24Födomåls Contract

Jag Tysk Jöns Jönsson och jag Kerstin Ersdotter upplåta och öferlämna härmed till vår son Jöns Jönsson att genast tillträda och framgent behålla nedanskrefne oss tillhörige fastigheter och lösegendom, på de vilkor hvarom vi å ömse sidor äro nöjde.

Fastigheterna bestå af Rabbåsen och Gammelgården om 4 fierdingsland åker med dertill hörande slog ock röjningsland, 1 kålland om 4 kappland, Brobergsslåtten om 4 lass, Flysjön om 6 lass, Tallbergsmyran om 6 lass, Trollsjödalen om 10 lass, 1/3del i Klor-li myrarne 6 lass, Nysäterslåtten om 4 lass, wår andel i hemrosten för Tyskgården, Bagg-gården och Trånggården till 6 lass sloga. Bust-vallen med 1/3del af Bagg gårdens kringliggande sloga till 4 lass och på vallen befintliga lada och bod. Bergvallen med sterhus och fähus samt 1 lass sloga. Rörmyrvallen och Östivallen, allt med tillhörande rättighet i löt, skog och fiske m.m. Andel i Lemqvarnen till 3/28delar.

Lösegendomen består af 2ne stugor en bättre och en sämre, ett fähus och en foderbod, ett stall med skulle, en kornlada och ett foderlider, ett Stolpherbrä med bod, Badstuga och Smedja.
Ett Stokreatur å 8de året, 3 st kor, 2st qvigor, en oxe och en kalf, 8st getter och 6st Får samt del af redskap och husgerådssaker som finnes wid gården.

Deremot skall det åligga vår son Jöns Jönsson att låta oss och våra hemmavarande barn med sig sammanbo och oss ordentligt försörja med föda och nödiga kläder, samt sköta och framföda de af oss nu undantagne en kalf, en get, en bock ock ett får som vi bett oss synes skola disponera. Kalfven skall framgent äfven sedan den blifvit ko tillhöra mig Kerstin Ersdotter likasom jag årligen skall af Jöns hafva ett får och en get i stället för de undanslagtade, och jag Jöns Jönsson skall ha en bock efter den som årligen undantages.

Å vår sida tillförbinda vi oss ytterligare med de hemmavarande barnen att gå vår son tillhanda med det arbete vi förmå, så länge vi äro förunnade med hälsa. Då vår tid tilländagått förbehålla vi oss en Christelig begrafning.

Emot det att vår son Jöns åtager sig att betala våra skulder till Särna kyrka 25 Rdr, till Tysk Embret Jonsson i Gördalen 15 Rdr, till Håll Olof Olsson 21Rdr 16skill, till Damm Jon Ersson 8Rdr och till vår dotter Kersta 18Rdr allt Banco öfverlemna vi nu en contant summa af etthundrade Riksdaler Banco.

För öfrigt förvänta vi oss den sonliga omhuldnad som säkert skall framkalla vår föräldrakärlek, hvar igenom den husliga trefnaden och säkerheten bäst befrämjas.

Den i sommar på våra egor afbergade gröda skall vår son ega att fritt disponera.

Att vi detta alt efter moget öfvervägande beslutat, varder med våra namn undertecknade i tillkallade vittnens värvaro betygadt som skedde i Särna och Heden d. 20 october 1853.
Tysk Jöns Jönsson på Heden
Kersta (bomärke) Ersdotter

Med föreskrefne vilkor förklarar jag mig härmed nöjd och lofvar att i allo efterkomma hvad mig åligger.
Heden som ovan
Unga Tysk Jöns Jönsson

Att såväl Tysk Jöns Jönsson ock Kersta Ersdotter sam deras son Jöns Jönsson efter moget öfverläggande ingårr detta och härmed tecknat sina namn och bomärke varde af oss bevittnadt.
Arnberg Unga Bårtils Per (bomärke) Persson


§22 År 1857 den 13 Februari å Elfdalen Lagtima Ting söktes det säkerhet för innehållet i häraf Inteckning uti Unge Jöns Jönsson en fastighet och resolverades öfver berörde ansökan på sätt protokollet i sådant hänseende den förmäler betygar
På Härads Rättens vägnar Oläslig namnteckning.
Avskrivet november 2003
Inga Wall, Särna