2007-01-27

Överklagande av Haftors testamente.

26 september 1895
Knapp Karin Olsdotter vill troligen bestrida första makens testamente där det framgår att om Karin gifter om sig så skall hela Olofs andel i boet sättas under förmyndarskap för dottern Sofias räkning tills hon blir myndig.
Olof avled den 31 augusti 1895, dagen efter att testamentet undertecknats.
I april 1897 gifter Karin om sig med nedanstående vittne Tysk Jonas Jönsson...Utdrag af Domboken,
hållen å lagtima höstting
med Särna och Idre tings
lag i folkskolehuset i
Särnabyn den 26 September 1895


No21
S.D.

Nämndemannen Tysk Erik Jönsson i Heden företrädde och anhöll av Knapp Karin Olsdotter derstädes vägnar, om vittnesförhör med nu närvarande Embret Hedlund och Tysk Jonas Olof Jönsson, begge i nämnda by till bestyrkande af ett tillika ingifvet testamentariskt förordnande som ... ..ed hvad derå fanns tecknadt var så lydande:

”Testamente.
Undertecknad förklarar härmed som yttersta vilja att min efterlefvande maka Knapp Karin Olsdotter i Hedens by, Särna socken skall utan något intrång af mina arfvingar och under fri dispositionsrätt under sin lifstid behålla och besitta allt hvad i vårt bo finnas, så väl fast som lös egendom, sådant det vid min död befinnes, dock med skyldighet för henne att hädanefter som hitintills sköta och vårda vår dotter Sofia Johanna samt bekosta hennes skolgång.
Skulle så hända, att bemälde min hustru efter min död skulle ingå i nytt äktenskap skall min efterlemnade andel i boet frånskiljas och sättas under behörig förmyndares tillsyn och förvaltning, dock får ingenting af sagda andel utan modrens tillstånd och medgifvande försäljas, till dess nämnda vår dotter till myndig ålder kommit och skall min andel då med derå upplupna räntor och afkastning till henne med fri dispositionerätt öfverlåtas.
Om denne vår dotter skulle dö innan hon till myndig ålder kommit skall hennes moder, och om hon dessförinnan aflidit hennes närmste arfvingar ärfva ofvan bemälda min qvarlåtenskap.
Heden den 30 Augusti 1895.
Haftor Olof (bom) Haftorsson

Att Haftor Olof Haftorsson med fullt förstånd och af fri och otvungen vilja med initialbokstafven O underskrifvit detta testamente intyga på en gång närvarande vittnen
E. Hedlund Tysk J. O. Jönsson”

som upplästes.

Då rättegång angående detta förordnande icke var vid Häradsrätten avhängig samt bemälde till vittnen åberopade personer icke visste jäf med sig, fingo de under öppen jäferän för den eller deni, saken framdeles angå kunde, aflägga sanningseden, varnades för dess missbruk, hördes hvar för sig och berättade:

1) Embret Hedlund: någon dag omkring 2 veckor före den 30 sistlidne Augusti, då vittnet var på besök hos Haftor Olof Haftorsson i denns bostad i Heden, hade Olof Haftorsson bedt vittnet uppsätta ett testamentariskt förordnande, men hade vittnet förklarat sig ej då hafva tid dertill samt lofvat att i stället återkomma en annan gång.
Efter det vittnet så försport, att Olof Haftorsson blifvit sjuk hade vittnet berörde den 30 Augusti begifvit sig till Olof Haftorssons bostad och, sedan Olof Haftorsson tillkännagifvit sin yttersta vilja i afseende av sin kvarlåtenskap, uppsatt förevarande förordnande, hvarefter bud aflåtits till vittnet Tysk Jonas Olof Jönsson.
Sedan äfven denne till stället ankommit, hade vittnet, i närvaro jemväl af bemälde Jönsson, uppläst förordnandet för Olof Haftorsson, hvilken vid sundt och fullt förstånd samt af fri vilja godkände och medelst bomärke egenhändigt undertecknade förordnandet, som derefter af vittnena bestyrktes medelst den å detsamma befintliga vittnesmeningen; varande vittnet bekant med Olof Haftorsson allt sedan vittnets barndom
och
2) Tysk Jonas Olof Jönsson: Den 30 sistlidne Augusti hade vittnet efter anmodan begifvit sig till Haftor Olof Haftorssons bostad, der förutom Olof Haftorsson äfven befann sig vittnet Hedlund, hvilken derpå uppläst förevarande förordnande för Olof Haftorsson; och hade den sistnämnde då vid sundt och fullt förstånd samt af fri vilja godkänt och medelst bomärke egenhändigt undertecknat förordnandet, hvarefter vittnena skrefvo sina namn under den å samma förordnande f..ö..f..tliga vittnespåskriften, och var vittnet bekant med Olof Haftorsson allt sedan vittnets barndom.
Berättelserna, ur protokollet upplästa, vidkändes hvardera af vederbörande vittne, hvarefter Tysk Erik Jönsson anhöll att bevis om rättens åtgärd måtte å förordnandet tecknas;
och skulle öfver hvad sålunda förekommit bevis meddelas genom utdrag af domboken och påskrift å handlingen.
Som ofvan
På Härads Rättens vägnar
Thore BergstrandAvskrivet november 2003
Inga Wall, Särna