2007-01-26

Födorådskontrakt

Sedan vår föräldrar Tysk Jöns Jönsson i Heden och hans hustru Johanna Olsdotter genom särskild handling denna dag till oss öfverlämnat större delen af sin egendom, så förbinda vi oss härmed att i gengäld därför under deras återstående lifstid försörja dem med nödigt underhåll och vård sålunda, att de af oss - till 1/3 af oss hvar - erhålla femhundra /500/ kronor kontant per år, räknadt från och med en 1:a januari 1899, att kvartalsvis erläggas, samt under hela tiden af oss förses med tvenne lämpliga bostadsrum med erforderliga möbler och nödigt bränsle. Vid endera födorådstagarens död bortfaller hälften af födorådet.

Till säkerhet för fullgörandet af denna förbindelse berättigas födorådstagarne att vid vederbörlig domstol söka första inteckning uti våra egendomar Litt Q2 No 49, Litt R2 No 50 och Litt S2 No 51, utgörande hvardera 130,72 eller tillsammans 392,16 reducerade bandland inrösningsjord och belägna i Hedens skifteslag, Särna tingslag och Falu län.

Heden, Särna den 28:e september 1898.

Tysk Jonas Olof Jönsson
Ole J. Hedblom genom Erik J. Hedblom enligt fullmakt
Erik J. Hedblom För egen del.

Ofvanstående underskrifter samt att Ole J. Hedblom och Erik J. Hedblom äro samma personer, som innan de för omkring 9 år sedan utflyttade härifrån till Michigan i Norra Amerika kallade sig Tysk Olle Jönsson och Tysk Erik Jönsson (Brandskadat papper! Fortsättning från kopia) d.y. intyga och bevittnas af:
Heden den 28:e September 1898
Id Per Olsson
Trå Jo (bom) PerssonÅr 1899 den 4 Mars å Särna och Idre lagtima Vinterting söktes inteckning till säkerhet för utbekommande af uti denna afhandling utfäst födoråd och resolverades duofen? på sätt protokollet utersår??; betygar
På Härads Rättens vägnar
Frans Engelmark
§8 År 1905 den 2 Februari å lagtima ting med Särna och Idre ringslag beviljades på grund af detta kontrakt inteckning i 130,72 bandland under No 49 Litt Q2, 130,72 bandland under No 50 Litt R2 och 130,72 bandland under No 51 Litt S2, allt reducerad jord i Heden.

Tysk Jöns Jonsson och hans hustru Johanna Olsdottertill säkerhet på födorådsförmåner; betygas

På Haradsrättens vägnar
Victor? Åsberg


Avskrivet november 2003
Inga Wall, Särna