2007-01-28

Inteckningsprotokoll 1899


4 mars 1899
Inteckningsprotokoll
Tysk Jöns Jönsson och hustrun Ingeborg Olsdotter söker inteckning i de fastighetsdelar de skänkt till sönerna, som säkerhet för att sönerna ska uppfylla födorådskontraktet.
Det verkar sluta med att sönernas äganderätt till fastigheterna inte är styrkt, ny ansökan får lov att göras vid nästa tingstillfälle.Utdrag af inteckningsprotokollet
å lagtima vinterting med Särna och Idre tingslag i Skolhuset i Särnabyn den 4 Mars 1899.

§2
Sd. med anhållan om inteckning uti nedan omförmälda fastighetsdelar till säkerhet för utbekommande af deri utfästa födorådsförmåner, ingaf Folskskolläraren Jonas Berg i Särnabyn, å Tysk Jonas Jönsson i Heden och dennes hustru Johanna Olsdotters vägnar en afhandling så lydande:

Födorådskontrakt
Sedan våra föräldrar Tysk Jöns Jönsson i Heden och hans hustru Johanna Olsdotter genom särskild handling denna dag till oss öfverlämnat större delen af sin egendom, så förbinda vi oss härmed att i gengäld där för under deras återstående lifstid försörja dem med nödigt underhåll och vård sålunda att de af oss - till 1/3 af oss hvar - erhåller femhundra (500) kronor kontant per år, räknadt från och med den 1:a Januari 1899, att kvartalsvis erläggas samt under hela tiden af oss förse med tvenne (brandskadat, avskrift från orginal(?)lämpliga bostadsrum med erforderliga möbler och nödigt bränsle. Vid endera födorådstagarens död bortfaller hälften af födorådet
Till säkerhet för fullgörandet af denna förbindelse berättigas födorådstagarne att vid vederbörlig domstol söka första inteckning uti våra egendomar Litt Q2 No 49, Litt R2 No 50 och Litt S2 No 51, utgörande hvardera 130,72 eller tillsammans 392,16 reducerade bandland inrösningsjord och belägna i Hedens skifteslag, Särna tingslag och Falu län.

Heden, Särna den 28:e september 1898.

Tysk Jonas Olof Jönsson
Ole J. Hedblom genom Erik J. Hedblom enligt fullmakt
Erik J. Hedblom För egen del.

Ofvanstående underskrifter samt att Ole J. Hedblom och Erik J. Hedblom äro samma personer, som innan de för omkring 9 år sedan utflyttade härifrån till Michigan i Norra Amerika kallade sig Tysk Olle Jönsson och Tysk Erik Jönsson (Brandskadat papper! Fortsättning från orginal(?) d.y. intyga och bevittnas af:
Heden den 28:e September 1898
Id Per Olsson
Trå Jo (bom) Persson

efter uppläsande hvaraf företeddes dels en så lydande:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fullmakt

Härigenom befullmäktigas min broder Erik J. Hedblom att inför vederbörande bevaka och mina intessen uti min andel af egendomen Tyskgården, Hedens by, Särna socken, Kopparbergs län, Sverige, och att sälja eller utarrendera eller på annat sätt handla med min andel i nämnda egendom, och förpligtar jag mig härmed godkänna hvilken åtgärd som han, min broder Erik J. Hedblom, i mitt namn och på mina vägnar rörande sagda egendom behagar vidtaga.
Calumet, Michigan USA den 27 Juni 1898
Ole J. Hedblom
Att Ole J. Hedblom låtit utföra och egenhändigt undertecknat ofvanstående fullmakt intygar undertecknad pastor i Ev. Luth. Carmel Churh Calumet Michigan
J.F.O. Olander
(Stämpel)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dels ock följande:
Transumt af

Delningsbeskrivning öfver Inegorna till Hedens Skifteslag uti Särna socken, Kopparbergs län, Uppräättad åren 1888-89 af
M. A. Kullberg
extra Storskifteslandtmätare

Delningsgrunden är innehafvet af egor sådant det finnes upptaget uti den vid storskiftersförrättning upprättade refboken med iaktta Brandskadat längst ner, sista raden från annat orginal(?)
Fortsättning på mycket brandskadat papper
....
gande af de förändringar hvilka uppkommit tillfölje af vid åbodelningssammanträdet den 20 Augusti 1888 och sednare anmälda köp och på annat sätt föranledda förändringar i eganderätten. = = = = = =

= = = återstår = = = =
hvilken summa fördelas mellan skiftesdelegarna efter hvars och ens egande jordetal, enligt efterföljande repartition.
= = = = =
= = = = =
Q2 No 49 Tysk Olof Jönsson har för 13,072 reducerade snesland med rättighet att qvarbo bekommit egor i tre skiften: = = = = =
= = =
R2 No 50 Unge Tysk Erik Jönsson har för 13,072 reducerade snesland med skyldighet att utflytta bekommit sina egor i följande fyra skiften: = = = =
= = = =
S2 No 51 Tysk Jonas Olof Jönsson har för 13,072 reducerade snesland med qvarboenderätt bekommit sina egor i följande två skiften: = = = =

Nästa sida:

På Embetets vägnar

M. A. Kullberg
extra Storskifteslandtmätare

Rätt transumeradt
Särna den 3:e mars 1899
B. Balstadsveen Nämndeman
Per Embretsson

Resolverades
Som Tysk Jonas Olof Jönsson, Ole J. Hedblom
och Erik J. Hedbloms rätt till ifråga
varande fastighetsdelar ... .icke blifvit styrkt
antsa kan därmed ...... icke för
det närvarande ....... ejntes äro
det till nästa la..... ..oret då sö
kandene hafva att .... fullfölja el
ler vare den förfallen samt dermed fullgör
hvad förinteckningarne ..... fordra
eller vilja att de stämt talav... .de ut afse
ende till Rätten i Sarn ofe...
På Härads-Rättens vägnar
Frans Engelmark?

Mycket brndskadat papper med hål i mitten. Första sidan avskrift av annan handling, orginalet(?).

Avskrivet november 2003
Inga Wall, Särna