2007-01-28

Inteckningsprotokoll 1905


20 februari 1905
Inteckningsprotokoll, verkar vara fortsättning sedan 4 mars 1899 då Tysk Jöns Jönsson och hustrun Ingeborg Olsdotter söker inteckning i de fastighetsdelar de skänkt till söndena, som säkerhet för att sönerna ska uppfylla födorådskontraktet.
Då verkade det sluta med att sönernas äganderätt till fastigheterna inte är styrkt, ny ansökan får lov att göras vid nästa tingstillfälle.
20/2 1905 har sönerna fått lagfart på egendomarna och föräldrarna kan nu beviljas den sökta inteckningen.


Utdrag af inteckningsprotokollet, hållet vid vintertinget med Särna och Idre tingslag å tinsstället i Särna den 20 Februari 1905.

§8
För vinnande af inteckning ingaf häradsmannen Einar Gottliebsson en så lydande afhandling:

”Födorådskontrakt:


Sedan vår föräldrar Tysk Jöns Jönsson i Heden och hans hustru Johannsa Olsdotter genom särskild handling denna dag till oss öfverlämnat större delen af sin egendom, så förbinda vi oss härmed att i gengäld därför under deras återstående lifstid försörja dem med nödigt underhåll och vård sålunda, att de af oss - till 1/3 af oss hvar - erhålla femhundra /500/ kronor kontant per år, räknadt från och med en 1:a januari 1899, att kvartalsvis erläggas, samt under hela tiden af oss förses med tvenne lämpliga bostadsrum med erforderliga möbler och nödigt bränsle. Vid endera födorådstagarens död bortfaller hälften af födorådet.

Till säkerhet för fullgörandet af denna förbindelse berättigas födorådstagarne att vid vederbörlig domstol söka första inteckning uti våra egendomar Litt Q2 No 49, Litt R2 No 50 och Litt S2 No 51, utgörande hvardera 130,72 eller tillsammans 392,16 reducerade bandland inrösningsjord och belägna i Hedens skifteslag, Särna tingslag och Falu län.

Heden, Särna den 28:e september 1898.

Tysk Jonas Olof Jönsson
Ole J. Hedblom genom Erik J. Hedblom enligt fullmakt
Erik J. Hedblom För egen del.

Ofvanstående underskrifter samt att Ole J. Hedblom och Erik J. Hedblom äro samma personer, som innan de för omkring 9 år sedan utflyttade härifrån till Michigan i Norra Amerika kallade sig Tysk Olle Jönsson d.y. intyga och bevittnas af:
Heden den 28:e September 1898
Id Per Olsson Trå Jo (bom) Persson”

Efter föredragandet häraf anteckandes från ett företedt utdrag af inteckningsprotokollet för den 4 Mars 1899, §2 hurusom då ingifvits en fullmakt af förljande lydelse:

”Fullmakt
Härigenom befullmäktigas min broder Erik J. Hedblom att inför vederbörande bevaka och mina intessen uti min andel af egendomen Tyskgården, Hedens by, Särna socken, Kopparbergs län, Sverige, och att sälja eller utarrendera eller på annat sätt handla med min andel i nämnda egendom, och förpligtar jag mig härmed godkänna hvilken åtgärd som han, min broder Erik J. Hedblom, i mitt namn och på mina vägnar rörande sagda egendom behagar vidtaga.
Calumet, Michigan USA den 27 Juni 1898
Ole J. Hedblom
Att Ole J. Hedblom låtit utföra och egenhändigt undertecknat ofvanstående fullmakt intygar undertecknad pastor i Ev. Luth. Carmel Churh Calumet Michigan
J.F.O. Olander
(Stämpel)”

Från lagfartsprotokollet för tinget antecknades att lagfart idag beviljats för Tysk Olof Jönsson under §2 å 130,72 bandland under Nr 49 Litt Q2, för Tysk Erik Jönsson, under §3, å 130,72 bandland under N.50 litt R2 och för Tysk Jonas Olof Jönsson, under §4 å 130,72 bandland under N. 51 Litt S2, allt reducerad jord i Heden som de enligt gåfvobrev den 29 september 1898 erhållit af sina föräldrar Tysk Jöns Jönsson och Johanna Olsdotter.

Inteckning beviljades i 130,72 bandland under N.49 Litt Q2, 130,72 bandland under N.50 Litt R2 och 130,72 bandland under N. 51 Litt S2, allt reducerad jord i Hedn, Tysk Jöns Jönsson och hans hustru Johanna Olsdotter till säkerhet för dem genom ofvanintagna afhandling den 28 september 1898 tillförsäkrade födorådsförmånen.
Som ofvan På Häradsrättens vägnar Viktor ÅsbergAvskrivet november 2003
Inga Wall, Särna