2007-01-28
* * * * * * * * * * * * * * * * * *


28 september 1898
Gåvobrev
Tysk Jöns Jönsson och hans hustru Johanna Olsdotter skänker fastigheten No 50 Litt R2 till sonen Tysk Erik Jönsson. Gåvan åtföljs av ett födorådskontrakt som sönerna ha 1/3 förpliktelser var i.
De två andra sönerna, Tysk Olle och Tysk Jonas fick likalydande gåvobrev på sina fastigheter. Alla tre har samtidigt underteckant Födorådskontraktet samma dag, (Ole J. Hedblom genom Erik J. Hedblom enligt fullmakt.)


Gåfvobrev

Till vår son Unge Tysk Erik Jönsson i Heden, Särna socken, bortgifver vi härigenom med varm hand oss tillhöriga fastighet No 50 Litt R2 13,072 reducerade snesland med dertill hörande i Hedens skifteslag, Särna socken att af honom genast tillträdas, egas och besittas, ock afhände vi oss alltså densamma samt tillegna den gåfvotagaren.

Heden, Särna den 28 september 1898
Tysk Jöns Jönsson
Johanna Olsdotter

Vittnen Id Per Olsson
Trå Jo (bomärke) Persson

§4 År 1905 den 20 Februari Å lagtima ting i Särna och Idre tingslag beviljades lagfart för Ue Tysk Erik Jönsson å förestående fång; betygar
På Häradsrättens vägnar:
Victor? Åsberg* * * * * * * * * * * * * * * * * *


20 februari 1905
Lagfartsprotokoll
Tysk Erik Jönsson får lagfart på fastighet som han fått av föräldrarna genom gåvobrev/födoråd 1898


Utdrag ur lagfartsprotokollet, hållet vid lagtima Vintertinget med Särna och Idre tingslag å Tingshuset i Särna den 20 Februari 1905.

§2

Med anhållan om lagfart för Unge Tysk Erik Jönsson ingaf Länsmannen Einar Gottliebsson ett gåfvobrev, så lydande:

Gåfvobref

Till vår son Unge Tysk Erik Jönsson i Heden, Särna bortgifva vi härigenom med varm hand oss tillhöriga fastighet under No 50 Litt R2 13,072 snesland med dertill hörande i Hedens skifteslag, Särna socken, att af honom genast tillträdas, egas och besittas, och afhövda vi oss alltså densamma samt tillegna den gåfvotagaren.
Heden och Särna den 28 September 1898.
Tysk Jöns Jönsson
Johanna (bom) Olsdotter

Vittnen
Id Per Olsson
Trå Jo (bom) Persson

Efter upplåtandet häraf anteckndes från en i Häradsrättens arkiv befintlig förteckning öfver delägarna vid storskiftet uti Särna socken med Idre Kapellag, att Unge Tysk Erik Jönsson däri vore upptagen såsom åbo å hemmanet N 50 Litt R2 i Heden om 13 snersland 0,72 bandland reducerad jord.

Lagfart beviljades å 13 snesland 0,72 bandland reducerad jord under No 50 Littera R2 i Heden, som Unge Tysk Erik Jönsson enligt gåfobref den 28 September 1898 bekommit från sina föräldrar Tysk Jöns Jönsson och Johanna Olsdotter.

Som ofvan
På Häradsrättens vägnar
Victor? Åsberg.* * * * * * * * * * * * * * * * * *


20 februari 1905
Lagfartsbevis
Tysk Erik Jönssons No 50 Litt R2 Stormyrvallen som han fått enligt gåvobrev/födoråd av sina föräldrar 1898


Lagfartsbevis

År 1905 den 20 Februari å lagtima Vinterting med Särna och Idre tingslag beviljades lagfart å tretton snesland 0,72 bandland reducerad jord under No 49 Littera Q2 i Heden, som Tysk Erik Jönsson enligt gåfvobref den 29 September 1898 bekommit af sina föräldrar Tysk Jöns Jönsson och Johanna Olsdotter, betygar
På Häradsrättens vägnar
Victor? Åsberg.* * * * * * * * * * * * * * * * * *


11 juli 1905
Köpekontrakt
Tysk Erik Jönsson - Erik Hedblom säljer sin fastighet No 50 Litt R2, Stormyrvallen till brodern Tysk Jonas O. Jönsson
Alla rättigheter och skyldigheter enligt Födorådskontraktet från 1898 ingår

Köpekontrakt

Jag Erik J. Hedblom (ursprungligen Tysk Erik Jönsson d.y.) upplåter och försäljer härmed till min broder Hemmansägaren Tysk Jonas Olof Jönsson i Heden, Särna socken och Kopparbergs län, eller hans rättsinnehafvare:

1) Min därstädes belägna jordbruksfastighet, bestående af egendomen No 50 Litt R2 i Hedens skifteslag om 130,72 reducerade bandland inrösningsjord med alla därttill hörande rättigheter i skog, myrslog. lötesrätt samt jakt- och fiskerätt nu eller framdeles.

2) All den lösa egendom i Tyskgården i Heden hvilken jag genom gåfvobrev den 28:e sept 1898 af våra föräldrar bekommit, äfvensom hvad jag framdeles såsom deras son och bröstarfvinge kunde hafva att förvänta i vare sig fast eller lös egendom.

Jag Tysk Jonas Olof Jönsson erlägger såsom likvid för ofvanstående fastighet - punkt 1 - kontant 20 kr pr reduceradt bandland = kronor 2614,40
samt för lösegendom - punkt 2 - 385,60
eller tillsammans kr 3000,00
hvarjämte jag ikläder mig alla de skyldigheter, beträffande skötsel och vård af våra föräldrar, hvartill min broder Erik J. Hedblom enligt födorådskontrakt den 28:e sept 1898 kan vara förpliktigad.

Allmänna bestämmelser:
På grund af förestående kontrakt öfvertager Tysk Jonas Olof Jönsson alla ekonomiska och juridiska såväl rättigheter som skyldigheter, hvilka annars kunde tillkomma Erik J. Hedblom såsom son till Tysk Jöns Jönsson och denns hustru Tysk Johanna Olsdotter i Heden, Särna socken.

Med förestående kontrakt förklara vi oss å ömse sidor till alla delar nöjda och köpeskillingen kvitteras.

Heden, Särna den 11 juli 1905
Erik J Hedblom
genom Ole J. Hedblom enligt Fullmakt
Säljaren

Tysk J.O. Jönsson
Köpare

Med alla i förestående kontrakt intagna bestämmelser förklara vi oss nöjda.
Som ofvan
Tysk Jöns (bom) Jönsson
Tysk Johanna (bom) Olsdotter

Samtliga underskrifter bevittnas af

Id Per Olsson
Erik Jönsén* * * * * * * * * * * * * * * * * *


11 juli 1905
Köpebrev
No 50 Litt R2 Stormyrvallen
Tysk Erik Jönsson - Erik Hedblom som utvandrat till USA säljer sin fastighet till brodern Tysk Jöns Jönsson


Köpebref

Till min broder Hemmansegaren Tysk Jonas Olof Jönsson i Heden, Särna eller hans rättsinnehafvare upplåter och försäljer Undertecknad min i Hedens by, Särna socken och Kopparbergs län belägen jorbdbruksfastighet, bestående af egendomen No 50 Litt R2 i Hedens skifteslag därstädes om 130,72 reducerade bandland inrösningsjord jämte därå nu befintlig åbyggnad och alla rättigheter i skog m.m., som nu tillhöra eller framdeles kunna tillvinnas denna egendom.

Köpeskillingen - 20 kronor pr bandland eller tillsammans Tvåtusensexhundrafjorton /2614/ kronor 40 öre är i dag till fullo uppburen och var der densamma härmed kvitterad.

Köparen eger att genast tillträda egendomen och för all framtid densamma som all annan sin lagfångna egendom ega och besitta äfvensom att därå söka laga fasta.

Heden, Särna den 11:e juli 1905
Erik J Hedblom
genom
Ole J. Hedblom enligt fullmakt.

Vittna:
Id Per Olsson
Erik Jönsén


§3 År 1906 den 19 januari å lagtima ting i Särna och Idre Tingslag beviljades lagfart på grund af detta köpebrev; betygar
På Häradsrättens vägnar
C. Eraneoraden???* * * * * * * * * * * * * * * * * *


Taxeringsbevis

Att taxeringsvärdet å Tysk Erik Jönssons i Heden fastighet bestående af 130,72 reducerade bandland inägojord med tillhörande skog under No 50 Litt R2 i Hedens skifteslag, blifvit af nästlidet års pröfningsnämnd faststäldt till Ettusen Niohundra (1900) kronor, intygas härmed

Ofvan Siljans fögderis häradsskrifvarekontor den 9 oktober 1905

Evert Brundin?* * * * * * * * * * * * * * * * * *


19 februari 1906
Lagfartsprotokoll
Tysk Jonas Jönsson får lagfart på fastighet som han köpt av sin bror Tysk Erik Jönsson - Erik Hedblom.
Fastigheten har Erik fått av föräldrarna genom gåvobrev/födoråd 1898

Utdrag ur lagfartsprotokollet, hållet å lagtima Vintertinge med Särna och Idre tingslag å Tingshuset i Särnabyn den 19 Februari 1906

§2

S.D. Å Tysk Jonas Olof Jönssons i Heden vägnar ingaf folkskolläraren Jonas Berg i Särna för vinnande af lagfart en så lydande handling:

Köpebref. Till min broder Hemmansegaren Tysk Jonas Olof Jönsson i Heden, Särna eller hans rättsinnehafvare upplåter och försäljer Undertecknad min i Hedens by, Särna socken och Kopparbergs län belägen jorbdbruksfastighet, bestående af egendomen No 50 Litt R2 i Hedens skifteslag därstädes om 130,72 reducerade bandland inrösningsjord jämte därå nu befintlig åbyggnad och alla rättigheter i skog m.m., som nu tillhöra eller framdeles kunna tillvinnas denna egendom.
Köpeskillingen - 20 kronor pr bandland eller tillsammans Tvåtusensexhundrafjortin /2614/ kronor 40 öre är i dag till fullo uppburen och var der densamma härmed kvitterad.
Köparen eger att genast tillträda egendomen och för all framtid densamma som all annan sin lagfångna egendom ega och besitta äfvensom att därå söka laga fasta.
Heden, Särna den 11:e juli 1905 Erik J Hedblom genom Ole J. Hedblom enligt fullmakt.
Vittna: Id Per Olsson Erik Jönsén

Härjämte företeddes dels ett af Häradsrätten den 20 februari 1905 §3 för Tysk Erik Jönsson utfärdadt lagfartsbevis å ifrågavarande fastighet, dels ock följande fullmakt:
Fullmakt [Letter of Authority]
Härmed befullmäktigas inför vederbörande min broder Ole J. Hedblom att öfvervaka mina intressen i min lagliga andel af egendomen Tyskgården i Hedens by, Särna socken, Kopparbergs län, Sverige:
att sälja, utarrendera eller på annat sätt handla med sagda andel i nämnda egendom och förpligtar jag mig härmed godkänna hvilken åtgärd, som han, min broder, Ole J. Hedblom, i mitt namn å mina vägnar rörande sagda egendom vidtager. Calumet, Michigan, USA, den 4:de mars 1905.
Erik J. Hedblom (skar)
That Mr Erik J. Hedblom has appered before me personally this day, and in the presence of witnesses signed this letter of authority is hereby certified.
Calumet, Mich, March 4th, 1905. Fredriek B Trathen notary Public....

Det bevidnes herved at Hr Fredrik B Trathen der har undertegnat naervaerande Dokument, er ansat som Notarius Publikus hersteds, og är fuld Gyldighet och Trovaerdighet har tillregges alle af hans sandan Egenskab udfaerdige Attester. Det svenske och norske Konsulat i Grand Hallen, Mich, de 6 Marts 1905. Dan S. Pagresen, vice Konsul (stämpel)

I nämnden upplystes att Erik J. Hedblom och Tysk Erik Jönsson vore samma person.

Häradsrätten beviljade Tysk Jonas Olof Jönsson lagfart å 130,72 bandland reducerad jord under hemmanet No 50 litt R2 i Heden, som han genom köpebrev den 11 juli 1905 för 2614 kronor 40 öre köpt af Erik J. Hedblom eller Tysk Erik Jönsson

År och dag som ofvan
På Häradsrättens vägnar
C. Erahldladen???* * * * * * * * * * * * * * * * * *


19 februari 1906
Lagfartbevis
Tysk Jonas O. Jönsson får lagfart på No 50 Litt R2 som han köpt av brodern Tysk Erik Jönsson som han i sin tur fått enligt gåvobrev/födoråd av deras gemensamma föräldrar 1898


Lagfartsbevis

§3

Särna och Idre Tingslags Härasdrätt gör veterligt att lagfart denna dag blifvit jämlit Kongl. Förordningen den 16 juni 1875 beviljad för Tysk Jonas Jönsson å 130,72 bandland reducerad jord i hemmanet No 50 litt R2 i Heden, som han genom köpebref den 11 juli 1905 för 2614 kronor 40 öre köpt af Erik J. Hedblom eller Tysk Erik Jönsson.

Tingstället i Särnabyn den 19 februari 1906
På Häradsrättens vägnar:

C. Erahldladen???